MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 0848 250 450 (0,08 Fr/min)

Detektor wychwytu elektronów (ECD)

liwka:Detektor wychwytu elektronów (ECD
Autor: Ireneusz Sliwka
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1180675
ISBN / EAN: 9783639891010

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

40,00
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Odkrycie chromatografii dokonane w Warszawie na pocz tku ubieg ego wieku dzi ki pracom Cwieta, zapocz tkowa o rozwój metod analitycznych, które pozwoli y ludzko ci przewidzie i zapobiec zagro eniom, jakie niós rozwój jej cywilizacji. Najwi kszy wk ad w badaniach nad ska eniem rodowiska ma chromatografia gazowa powsta a w latach 50-tych ubieg ego wieku w Anglii w wyniku prac Jamesa i Martina. W 1958 roku Lovelock opracowa radiojonizacyjny detektor, nazwany detektorem wychwytu elektronów (Electron Capture Detektor-ECD). Dzi ki wysokiej selektywno ci detektora ECD w stosunku do zwi zków chlorowcowych i ich niskiej granicy wykrywalno ci, osi gaj cej u amki pikograma, znalaz on zastosowanie w badaniach pozosta o ci pestycydów w rodowisku, pomiarach st enia freonów w atmosferze w zagadnieniach niszczenia ziemskiej warstwy ozonowej czy w badaniach zwi zanych z nasilaniem si efektu cieplarnianego. Inne zastosowania detektora ECD to badania znacznikowe ruchu mas powietrza w meteorologii, znacznikowe badania wieku m odych wód podziemnych w hydrogeologii, badania procesów wentylacji w obiektach przemys owych, w kopalniach czy w budynkach mieszkalnych oraz badania szczelno ci ruroci gów gazowych lub kabli teletechnicznych. W ksi ce opisano sposoby przygotowania chromatograficznego uk adu pomiarowego z detektorem ECD do analiz ladowych oraz podstawy teoretyczne jego pracy.

Zusatzinformation

Autor Verlag Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
ISBN / EAN 9783639891010 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Detektor wychwytu elektronów (ECD)