MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 0848 250 450 (0,08 Fr/min)

Tugla Duvarlar n Delikli Çelik Levhalarla Güçlendirilmesi

Seydanl oglu:Tugla Duvarlar n Delikli Ç
Autor: Mahmut Seydanl oglu
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1523432
ISBN / EAN: 9783330005907

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

60,00
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Yap lar n büyük k sm n n tas y c sistemlerinin kolon ve kirislerden olustugu göz önüne al nd g nda, tugla duvarlar n güçlendirilmesi yap n n deprem davran s n n iyilestirilmesinde önemli bir alternatif olarak ortaya ç kmaktad r. Tugla duvarlar n lifli polimer kumaslar veya çelik levhalarla güçlendirilmesi yöntemi, daha kolay ve çabuk uygulanabilir olmas ve yap n n güçlendirme islemleri esnas ndaki kullan m n daha az k s tlamas gibi sebeplerle tercih edilmektedir. FRP kumaslar n pahal olmas ve bu malzemenin çelige nazaran daha gevrek davranmas ve yang na dayan ks z olmas , güçlendirmede çelik levha kullan m n cazip k lmaktad r. Bu kitapta, Dünyada ilk kez uygulanan tugla duvarlar n güçlendirilmesinde delikli çelik levha kullan m n n duvar davran s na ve sünekligine etkileri incelenmistir. Güçlendirilen elemanlar n dayan mlar nda (%30 - %160), süneklik oranlar nda ve enerji tüketim degerlerinde büyük art slar (%300- %1400) saglanm st r. Ayr ca tugla duvar n gevrek k r lma sonucu parçalanarak dag lmas önlenmistir. Dünyada benzeri olmayan bir çal smay içeren bu kitap, yap lar n güçlendirilmesi konusunda yap lan arast rmalara ve bilime katk saglamak amac yla haz rlanm st r.

Zusatzinformation

Autor Verlag LAP Lambert Academic Publishing
ISBN / EAN 9783330005907 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Tugla Duvarlar n Delikli Çelik Levhalarla Güçlendirilmesi